Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Ενοικίασης

 1. Ηλικία Οδηγού: Για όλες τις κατηγορίες το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 24 χρόνια.

 2. Άδεια Οδήγησης: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει εν ισχύ Ελληνική άδεια ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

 3. Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα, υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα. (Ώρα επιστροφής ισότιμη με την ώρα παράδοσης κατά την ημερομηνία αναχώρησης). Το μίσθωμα προκαταβάλλεται.

 4. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το μισθωμένο όχημα κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ώρα (max. +15 λεπτά) και τοποθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση (παράταση ή μείωση) απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση της Charalampidis Vans. Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν των 15 λεπτών από την αναγραφόμενη και έως τις 3 πρώτες ώρες χρεώνονται με 50 % του ημερήσιου μισθώματος, ενώ πλέον των 3 ωρών χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.

 5. Καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή.

 6. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από την ώρα της παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και την παράδοση του για πρόστιμα τροχαίας, παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές και για τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης, διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως/παραβάσεως συν εξόδων διαχείρισης 20,00€ + ΦΠΑ , θα γίνει από την εταιρεία μας είτε μετά τη δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.

 7. Ο μισθωτής οφείλει να επιθεωρεί το όχημα (εσωτερικά και εξωτερικά) πριν από κάθε χρήση και να προφυλάσσει αυτό από κάθε διακινδύνευσή του, να υποδείξει τις ζημίες του σημειώνοντας ανάλογα τον Πίνακα Ζημιών έμπροσθεν και να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση.

 8. Η ασφάλεια του οχήματος που περιλαμβάνεται εντός του μισθώματος καλύπτει τα ακόλουθα:

 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης

 • Ασφάλεια κλοπής και φωτιάς με απαλλαγή 3000€ + ΦΠΑ

 • Σωματικές βλάβες τρίτων

 • Υλικές ζημίες τρίτων

 • Υλικές ζημίες ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα

 • 24ωρη οδική βοήθεια σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος

 • 24ωρη φροντίδα ατυχήματος

 • Αντικατάσταση φορτηγού(μέχρι 72 ώρες)

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

Η εταιρία Charalampidis Vans δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αλλοίωση και κλοπή  των εμπορευμάτων γενικά καθώς και των προσωπικών αντικειμένων κατά την διάρκεια της μίσθωσης, φορτηγού van (αφορά και τα ευαίσθητα προϊόντα  ψυγείου) η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον Μισθωτή.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής εμπλακεί σε ατύχημα κατόπιν υπαιτιότητάς του είτε και εν αγνοία του (ανεξάρτητα από την κάλυψη που έχει αποδεχθεί) και προκειμένου να υποβληθεί δήλωση στην Ασφαλιστική εταιρεία με το ποσό του 30% των ετήσιων ασφαλίστρων με ελάχιστο το ποσό των 100,00€ καθώς και το ποσό ων 25,21€ + Φ.Π.Α. ως έξοδα φακέλου ατυχήματος. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε περίπτωση ατυχήματος (πρόσκρουση, εκτροπή κ.λ.π.) ή ζημίας (γρατσουνιές, χαράγματα κ.λ.π.) και με οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Τροχαία (τηλ. 100) και η Charalampidis Vans, κατά την επιστροφή του οχήματος να προσκομίζεται το Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος που συντάχθηκε από την Τροχαία και να υπογράφεται η Ασφαλιστική Δήλωση Ατυχήματος, διαφορετικά ο μισθωτής θα θεωρείται ως υπεύθυνος και θα επιβαρύνεται με το σύνολο των προκληθέντων ζημιών και αντίστοιχων ημεραργιών, ακόμη και εάν είχε αποδεχθεί την F.D.W. ή C.D.W..

7.       Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του από οποιαδήποτε ζημία του οχήματος που μισθώνει στο ποσό των 1500,00€ +Φ.Π.Α. ( ή αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος, με μέγιστη απαλλαγή τα 3.000,00€ + Φ.Π.Α. εφόσον αποδεχθεί εκ των προτέρων ενυπογράφως την ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών ή “C.D.W.”. Το κόστος απαλλαγής ζημιών ορίζεται από την Charalampidis Vans αναλόγως κατηγορίας και ημερών μίσθωσης.

8.       Η Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών ή “C.D.W.” δεν έχει καμία ισχύ, ακόμα και εάν έχει συμφωνηθεί και αποδεχθεί, στις παρακάτω περιπτώσεις:

9.       i. Συμμετοχή σε αγώνες ή έλξη οχημάτων, τρέιλερ και άλλων ρυμουλκούμενων.

β. Προς φόρτωση πραγμάτων πέραν της ικανότητας του οχήματος, την οριζόμενη εκ του κατασκευαστή.

 1. ii. Μονομερή συναίνεση ευθύνης εκ μέρους του μισθωτή σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς την άμεση ενημέρωση της Charalampidis Vans και της παρουσίας απαραιτήτως της Τροχαίας (τηλ. 100) για παροχή αντιγράφου Δελτίου Συμβάντων, και ειδοποίηση της φροντίδας ατυχήματος για καταγραφή του συμβάντος

iii. Λειτουργία του οχήματος από οποιοδήποτε τρίτο άτομο (έστω και κάτοχο Άδειας Οδήγησης) μη δηλωθέντα στο μισθωτήριο συμβόλαιο, ανεξάρτητα με τη σχέση του προς τον μισθωτή.

 1. iv. Λειτουργία του οχήματος πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου και ώρα μισθώσεως που αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

 2. v. Λειτουργία του οχήματος από μισθωτή ευρισκόμενο υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών ή παραισθησιογόνων ή υπνωτικών ουσιών.

 3. vi. Λειτουργία του οχήματος κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. της Ελληνικής Επικράτειας ή κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το όχημα, τους επιβάτες ή και τρίτα πρόσωπα.

vii. Λειτουργία του οχήματος σε μη βατές οδούς (μη ασφαλτοστρωμένες).

viii. Λειτουργία του οχήματος προς μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου.

 1. ix. Λειτουργία του οχήματος δια κάθε παράνομη ή εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

 2. x. Λειτουργία του οχήματος προς εκμάθηση οδήγησης σε τρίτα άτομα.

 3. xi. Λειτουργία του οχήματος εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.

 4. Ρητώς εξαιρούνται της απαλλαγής η καταστροφή ή η απώλεια ελαστικών, ζαντών ή τάσια τροχών, κρύσταλλα και τζάμια, ηχητικό σύστημα (RCD, DVD), κεραίες, όργανα καθώς και το κάτω μέρος του οχήματος εκτός συνεπεία ατυχήματος. Επίσης, δεν καλύπτεται το εσωτερικό (κάψιμο, σκίσιμο ή λέρωμα ταπετσαρίας) του οχήματος. Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αντικείμενα υποψήφιου μισθωτή, μισθωτή ή επιβαίνοντος στο μίσθιο όχημα, είτε κατά το χρόνο της σύμβασης, είτε μετά τη λήξη αυτής, που έχουν εγκαταλειφθεί στο όχημα.

 5. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις επισκευής και αποκατάστασης ζημιών, δεν επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου εκ μέρους του μισθωτή πέραν των συνεργατών της Charalampidis Vans, πλην της Επίσημης και Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του εν λόγω οχήματος, υπολογιζόμενου όμως του χρόνου ημεραργιών σε βάρος του μισθωτή.

 6. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με φόρο επί του μισθώματος.

 7. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθωτή και αποφυγή καθυστερήσεων το όχημα πρέπει να επιστρέφεται και καθαρό και έτοιμο προς έλεγχο παράδοσης, διαφορετικά μπορεί να απαιτηθεί χρόνος και χρέωση 15,00€ + Φ.Π.Α. για τον καθαρισμό και έλεγχο. Η ύπαρξη πίσσας απαιτεί επιπρόσθετη εργασία και χρέωση 75,00€ + Φ.Π.Α.. καθαρισμός εσωτερικού/ταπετσαρίας επιβαρύνονται με χρέωση του ελάχιστου ποσού των 60,00€ + Φ.Π.Α..

 8. Η ποσότητα των καυσίμων αναγράφεται κατά την παράδοση στο μισθωτήριο συμβόλαιο και πρέπει να ισοδυναμεί με την ποσότητα των καυσίμων κατά την επιστροφή. Μικρότερη ποσότητα κατά την παράδοση/επιστροφή επιφέρει χρέωση ανάλογη με την ποσότητα που καταναλώθηκε και της κατηγορίας του οχήματος καθώς και ποσού 10€ για υπηρεσία επαναπλήρωσης πλέον Φ.Π.Α. επί του συνολικού ποσού.

 9. Μη χρησιμοποιηθέν καύσιμο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δέσμευση επιστροφής χρημάτων πλην του συμψηφισμού σε επόμενη ενοικίαση.

 10. Παραδόσεις ή παραλαβές εκτελούνται άνευ χρέωσης αποκλειστικά στην έδρα της Charalampidis Vans στη Δράμα.

 11. Νυκτερινές παραδόσεις – παραλαβές εκτός των ωρών λειτουργίας ή σε Κυριακές ή Αργίες επιβαρύνονται με 20€ + Φ.Π.Α.